Gebruikersovereenkomst Leeghwater bakfiets

GRAAG GOED DOORLEZEN!

De ondergetekenden:

 1. Studievereniging met volledige rechtsbevoegdheid Gezelschap Leeghwater, gevestigd aan de Mekelweg 2, 2628 CD te Delft, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40397140, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter Sebastiaan Johannes Cornelis de Vries geboren te Noordwijk op 4 Juli 2002 woonachtig te Delft aan de Conradlaan 15, 2526 BT en de penningmeester Friso Jord Sebastiaan Kroes, geboren te Blaricum op 29 september 2002, woonachtig te Delft aan de Paulusbuijsstraat 81, 2613 HM. Hierna te noemen ‘Gezelschap Leeghwater’.
 2. Gebruiker van de bakfiets, eigendom van studievereniging met volledige rechtsbevoegdheid Gezelschap Leeghwater, gevestigd aan de Mekelweg 2, 2628 CD te Delft. Hierna te noemen ‘gebruiker’.

Komen met het ondertekenen van dit contract onderstaande artikelen overeen.

Artikel 1. Algemeen

 1. Gezelschap Leeghwater zal een bakfiets van het merk Babboe Big, hierna te noemen ‘de bakfiets’, beschikbaar stellen.
 2. De bakfiets blijft te allen tijde eigendom van Gezelschap Leeghwater en wordt in bruikleen gegeven aan gebruiker.
 3. De bakfiets wordt beheerd door Gezelschap Leeghwater.
 4. De bakfiets wordt niet verhuurd of uitgeleend aan anderen dan aan de in artikel 4. beschreven personen.
 5. Na gebruik van de bakfiets wordt deze ingeleverd zoals beschreven in artikel 3.

Artikel 2. Duur en einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tot huur en verhuur is aangegaan voor de duur zoals deze onderaan dit contract is ingevuld, hierna te noemen ‘de contractduur’.
 2. Voor de officiële ingebruikname zorgt Gezelschap Leeghwater voor een sleuteloverdracht.

Artikel 3. Het gebruik

 1. Gezelschap Leeghwater stelt aan gebruiker de bakfiets ter beschikking ten behoeve van de uitoefening van werkzaamheden voor commissie- en/of verenigingsdoeleinden.
 2. Gebruiker blijft te allen tijde eindverantwoordelijke gedurende de contractduur.
 3. Na gebruik van de bakfiets wordt deze weer schoon ingeleverd. Mocht het nodig zijn dan wordt de bakfiets van binnen en/of buiten gewassen. Bij het inleveren wordt door Gezelschap Leeghwater gecontroleerd of de bakfiets in goede staat is ingeleverd. Indien dit niet het geval is worden eventuele schoonmaakkosten op de gebruiker verhaald.
 4. Na gebruik dient de gebruiker het zeil weer over de bakfiets te doen.

 

Artikel 4. Gebruikers

 1. De bakfiets mag gebruikt worden door commissieleden, bestuursleden en oud-bestuursleden voor commissiewerk en Leeghwater activiteiten.
 2. De leden van ’t Lagerhuysch Beheer mogen de bakfiets gebruiken voor Lagerhuysch activiteiten.
 3. De bakfiets mag door huidig bestuurders ook gebruikt worden voor niet-Leeghwater gerelateerde activiteiten.
 4. De bakfiets mag door oud-bestuurders gebruikt worden voor niet-Leeghwater gerelateerde activiteiten, nadat de aanvraag in de bestuursvergadering is goedgekeurd.
 5. De bakfiets mag door bestuursleden van andere studieverenigingen gebruikt worden voor verenigingsdoeleindes van hun vereniging, nadat de aanvraag in de bestuursvergadering is goedgekeurd.  

Artikel 6. Verzekering

 1. Gebruiker verklaart dat schade veroorzaakt door gebruiker betaald zal worden door gebruiker.

Artikel 7. Rechten en plichten gebruiker

 1. Gebruiker verklaart de bakfiets in goede staat te hebben ontvangen en de bakfiets te behandelen volgens de richtlijnen van het instructieboekje van de fabrikant. Kosten voortvloeiende uit onzorgvuldig gebruik komen voor rekening van de gebruiker.
 2. Schade aan de bakfiets voorafgaand aan het gebruik dient direct gemeld te worden aan Gezelschap Leeghwater.
 3. Het is de gebruiker verboden de bakfiets te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, in onderhuur te geven en personen tegen betaling te vervoeren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid in geval van schade

 1. Indien de bestuurder zich niet aan de verkeersregels heeft gehouden, is de gebruiker altijd aansprakelijk voor eventuele boetes of schade aan de bakfiets.
 2. Kosten voortvloeiende uit boetes en/of schade aan de bakfiets waarvoor de bestuurder zelf verantwoordelijk kan worden geacht, worden te allen tijde door de gebruiker betaald.
 3. Boetes worden te allen tijde volledig betaald door de gebruiker.

Let op: Het bakfietsformulier geldt vanaf de ingangsdatum tot en met 5 september 2024!

Velden met een * zijn verplicht.

Formulier
menu