Gebruikersovereenkomst Leeghwater Bus

GRAAG GOED DOORLEZEN!

De ondergetekenden:

 1. Studievereniging met volledige rechtsbevoegdheid Gezelschap Leeghwater, gevestigd aan de Mekelweg 2, 2628 CD te Delft, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40397140, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter Sebastiaan Johannes Cornelis de Vries geboren te Noordwijk op 4 Juli 2002 woonachtig te Delft aan de Conradlaan 15, 2526 BT en de penningmeester Friso Jord Sebastiaan Kroes, geboren te Blaricum op 29 september 2002, woonachtig te Delft aan de Paulusbuijsstraat 81, 2613 HM. Hierna te noemen ‘Gezelschap Leeghwater’.
 2. Gebruiker van de bus, eigendom van studievereniging met volledige rechtsbevoegdheid Gezelschap Leeghwater, gevestigd aan de Mekelweg 2, 2628 CD te Delft. Hierna te noemen ‘gebruiker’.

Komen met het ondertekenen van dit contract onderstaande artikelen overeen.

Artikel 1. Algemeen

 1. Gezelschap Leeghwater zal een Volkswagen Transporter met kenteken NL-639-H, hierna te noemen ‘de bus’, beschikbaar stellen.
 2. De bus blijft te allen tijde eigendom van Gezelschap Leeghwater en wordt in bruikleen gegeven aan gebruiker.
 3. De bus wordt beheerd door Gezelschap Leeghwater.
 4. De bus wordt niet verhuurd of uitgeleend aan anderen dan aan de in artikel 4. beschreven personen.
 5. Bij gebruik van de bus moet het beleid omtrent rij- en rusttijden worden gerespecteerd.
 6. Na gebruik van de bus wordt deze ingeleverd zoals beschreven in artikel 3.

Artikel 2. Duur en einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tot huur en verhuur is aangegaan voor de duur zoals deze onderaan dit contract is ingevuld, hierna te noemen ‘de contractduur’.
 2. Voor de officiële ingebruikname zorgt Gezelschap Leeghwater voor een sleuteloverdracht.

Artikel 3. Het gebruik

 1. Gezelschap Leeghwater stelt aan gebruiker de bus ter beschikking ten behoeve van de uitoefening van werkzaamheden voor commissie- en/of verenigingsdoeleinden.
 2. Gebruiker blijft te allen tijde eindverantwoordelijke gedurende de contractduur.
 3. Na gebruik van de bus wordt deze weer schoon ingeleverd. Mocht het nodig zijn dan wordt de bus van binnen en/of buiten gewassen. Bij het inleveren wordt door Gezelschap Leeghwater gecontroleerd of de bus in goede staat is ingeleverd. Indien dit niet het geval is worden eventuele schoonmaakkosten op de gebruiker verhaald.
 4. Voor en na het gebruik van de bus dienen foto's gemaakt en geüpload te worden. Upload deze hier.

Artikel 4. Gebruikers

 1. De bus mag gebruikt worden door commissieleden, bestuursleden en oud-bestuursleden voor commissiewerk en Leeghwater activiteiten.
 2. De leden van ’t Lagerhuysch Beheer mogen de bus gebruiken voor Lagerhuysch activiteiten.
 3. De bus mag door lopende commissies gebruikt worden voor beleids- en evaluatie weekenden.
 4. De bus mag door huidig bestuurders ook gebruikt worden voor niet-Leeghwater gerelateerde activiteiten.
 5. De bus mag door oud-bestuurders gebruikt worden voor niet-Leeghwater gerelateerde activiteiten, nadat de aanvraag in de bestuursvergadering is goedgekeurd.
 6. De bus mag door bestuursleden van andere studieverenigingen gebruikt worden voor verenigingsdoeleindes van hun vereniging, nadat de aanvraag in de bestuursvergadering is goedgekeurd.  

Artikel 5. Betalingsverplichting

 1. Leden betalen uitsluitend voor het gebruik van de bus een kilometervergoeding, deze bedraagt: €0,45 per kilometer. Voor externen geldt een starttarief van €10 en een kilometervergoeding van €0,55.
 2. Gebruiker draagt de verantwoordelijkheid om elke rit vast te leggen, zodanig dat de volgende onderdelen terug te vinden zijn: Datum, naam gebruiker, commissie/vereniging, reden van gebruik en de kilometerstand van de bus voor en na de rit.
 3. Deze gegevens van elke rit dienen in het logboek te worden geschreven welke te vinden is in de bus.
 4. Bij het ontbreken van het logboekje in de bus dient de gebruiker dit te melden.

Artikel 6. Verzekering

 1. Gezelschap Leeghwater verklaart dat de bus all risk is verzekerd met een eigen risico van €150.
 2. Gebruiker verklaart dat schade veroorzaakt door gebruiker betaald zal worden door gebruiker.

Artikel 7. Rechten en plichten gebruiker

 1. Gebruiker verklaart de bus in goede staat te hebben ontvangen en de bus te behandelen volgens de richtlijnen van het instructieboekje van de fabrikant. Kosten voortvloeiende uit onzorgvuldig gebruik komen voor rekening van de gebruiker.
 2. Schade aan de bus voorafgaand aan het gebruik dient direct gemeld te worden aan Gezelschap Leeghwater.
 3. Gebruiker is op de hoogte dat de bus uitsluitend bestuurd mag worden door personen met een in Nederland geldig rijbewijs en hun rijbewijs meer dan 2 jaar hebben.
 4. Het is de gebruiker verboden de bus te vervreemden, te belenen, te verpanden, te verhuren, in onderhuur te geven en personen tegen betaling te vervoeren.
 5. Het is verboden de bus te gebruiken voor rijlessen, deelname aan wedstrijden of rally's of de bus te laten besturen door andere personen dan omschreven in artikel 4.
 6. Bij gebruik door commissieleden dient er altijd een bijrijder aanwezig te zijn.

Artikel 8: Aansprakelijkheid in geval van schade

 1. Indien de bestuurder zich niet aan de verkeersregels heeft gehouden, is de gebruiker altijd aansprakelijk voor eventuele boetes of schade aan de bus.
 2. Kosten voortvloeiende uit boetes en/of schade aan de bus waarvoor de bestuurder zelf verantwoordelijk kan worden geacht, worden te allen tijde door de gebruiker betaald.
 3. Boetes worden te allen tijde volledig betaald door de gebruiker.
 4. Gezelschap Leeghwater draagt zorg voor een aansprakelijkheidsverzekering.
 5. Gezelschap Leeghwater draagt zorg voor een all risk verzekering met eigen risico van €150,-.
 6. Gebruiker gaat akkoord dat bij schade aan de bus een bedrag van maximaal €150,- direct geïncasseerd kan worden. Indien de kosten hoger uitvallen dan het direct incasseerbare bedrag zullen er nadere afspraken over het resterende bedrag gemaakt worden.
 7. Indien de verantwoordelijkheid op basis van verzekeringspapieren of een politierapport niet aan de gebruiker kan worden toegeschreven en de verzekering niet kan worden aangesproken, draagt Gezelschap Leeghwater de kosten.

Artikel 9. Rij- en rusttijden

 1. Er mag maximaal 2 uur onafgebroken gereden worden. Na deze 2 uur moet de chauffeur verplicht minimaal een kwartier pauze nemen.
 2. Nadat de chauffeur weer 2 uur gereden heeft na bovengenoemde pauze dient de chauffeur een pauze te nemen van 45 minuten of te wisselen.
 3. Tussen twee rusttijden en binnen de 24 uur na aanvang rijtijd mag de chauffeur maximaal 6 uur rijden.
 4. De rusttijd tussen twee rijtijden bedraagt minimaal 7 onafgebroken uren
 5. Binnen 168 uur (1 week) mag er maximaal 24 uur gereden worden door de chauffeur.
 6. Tussen 00:00 en 6:00 mag een chauffeur maximaal aan een stuk door 1.5 uur rijden, hierna dient hij/zij een pauze te nemen van 15 minuten.
 7. Tussen 00:00 en 6:00 mag een chauffeur maximaal 3 uur rijden.

Let op: Het busformulier geldt vanaf de ingangsdatum tot en met 5 september 2024!

Velden met een * zijn verplicht.

Formulier
menu